Pligt til at orientere modparten ved indgivelse af klage til Advokatnævnet

Sagsdato: 24. september 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at indgive en klage til Advokatnævnet uden at orientere modparten herom. Henset til, at der var tale om en hidtil uprøvet overtrædelse, blev advokaten ikke pålagt en sanktion.