Advokaten havde groft tilsidesat god advokatskik ved at afvise at deltage i en kollegial samtale

Sagsdato: 22. november 2017
Sagstype: dom

Resumé:
Retten tiltrådte, at advokaten ved sin adfærd i forbindelse med indkaldelsen til møde med henblik på gennemførelse af en kollegial samtale den 24. juni 2016 groft havde tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Retten fandt således, at advokaten modsatte sig Advokatrådets varetagelse af dets tilsynsopgave ved først at meddele, at han ikke ville deltage i den kollegiale samtale, og ved dernæst at afslå at oplyse grunden til, at han ikke kunne deltage i mødet, selvom Advokatrådet under henvisning til § 4 i bekendtgørelse om indkaldelse af advokater mv. til en samtale med kredsbestyrelsen oplyste, at man ønskede, at han meddelte oplysninger, der viste, at han havde lovligt forfald.