Grov overtrædelse af god advokatskik ved på et dagblads facebookside at fremsætte beskyldninger mod vidner i en verserende straffesag. Højesteret stadfæstede Advokatnævnets kendelse (bøde 100.000 kr.)

Sagsdato: 12. december 2017
Sagstype: dom

Resumé:
Højesteret tiltrådte, at det var en grov overtrædelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, at en daværende advokat på et dagblads facebookside havde fremsat beskyldninger mod vidner i en verserende straffesag om, at de efter byrettens opfattelse havde afgivet falsk forklaring for retten. Højesteret fandt henset til gentagelsesvirkningen af tidligere sanktioner og grovheden af overtrædelsen af god advokatskik – herunder at advokatens facebookudtalelser var udtryk for en intimidering af vidnerne i en verserende retssag – ikke grundlag for at ændre Advokatnævnets afgørelse om sanktionen.