Advokatnævnet havde kompetence til at behandle en klage over interessekonflikt hos en advokat, der havde anmodet om beskikkelse som forsvarer

Sagsdato: 28. juni 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Uanset, at det er retten, der i medfør af retsplejelovens § 734 beskikker en offentlig forsvarer, fandt Advokatnævnet sig kompetent til at behandle en klage over, at en advokat havde anmodet om beskikkelse som forsvarer under omstændigheder, hvor advokaten havde befundet sig i en interessekonflikt eller nærliggende risiko herfor - også selvom retten tidligere havde afvist beskikkelse på grund af interessekonflikt.