Advokat ansat i Advokatrådets sekretariat var omfattet af retsplejelovens § 126, stk. 4

Sagsdato: 27. april 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
En medarbejder ansat i Advokatrådets sekretariat havde til en advokat, der bl.a. bestred Advokatsamfundets kompetence og beføjelser i relation til et konkret tilsynsbesøg, skrevet, at manglende medvirken under Advokatrådets tilsyn efter rådssekretariatets og Regel- og Tilsynsudvalgets opfattelse udgjorde en grov tilsidesættelse af god advokatskik, hvorfor modtageren af brevet måtte forvente, at der ville blive indledt en sag ved Advokatnævnet med påstand om frakendelse, hvis et ekstraordinært tilsyn ikke kunne gennemføres tilfredsstillende.

Brevet bar Advokatsamfundets logo samt medarbejderens advokattitel.

Advokatnævnet fandt, at advokaten, der var ansat i Advokatrådets sekretariat, havde udøvet sekretariatsfunktionen for Advokatrådet og ikke havde udøvet advokatvirksomhed. Advokaten var derfor omfattet af retsplejelovens § 126, stk. 4. Medarbejderens ytring fandtes ikke at være uværdig for en advokat, hvorfor der skete frifindelse.