Bankansat advokat var omfattet af retsplejelovens § 126, stk. 1

Sagsdato: 16. december 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
En bankansat advokat (advokat A) havde klaget over, at en anden advokat (advokat B) havde tilsidesat god advokatskik ved at fremsætte uacceptable og urigtige ytringer i forbindelse med en retssag og ved at true med at klage til Advokatnævnet. Advokat B modklagede bl.a. over, at advokat A under proceduren i fogedretten havde påberåbt sig en utrykt kendelse uden på forhånd at have sendt kopi af denne til advokat B, og over at advokat A efter proceduren fremsendte to afgørelser til dommeren.

Begge advokater blev vurderet efter retsplejelovens § 126, stk. 1.

Advokatnævnet fandt, at advokat B ikke havde tilsidesat god advokatskik ved sine formuleringer af flere e-mails, hvori han bad advokat A om straks at tilbagekalde henvendelsen til fogedretten, eller ved at true med at klage til Advokatnævnet. Advokatnævnet fandt desuden, at advokat A ikke havde tilsidesat god advokatskik ved at henvise til den utrykte afgørelse uden at orientere advokat B herom på forhånd. Nævnet lagde vægt på, at der på retsmødet ikke blev henvist til konkrete afgørelse men til praksis på området, ligesom retten havde tilbudt en udsættelse af sagen, så advokat B kunne sætte sig ind i denne praksis, hvilket advokat B havde afslået. Nævnet lagde desuden vægt på, at det var dokumenteret, at dommeren efter retsmødet bad advokat A om at fremsende afgørelserne til retten, hvilket advokat A gjorde med en e-mail, der også blev sendt til advokat B.