Jobskifte og interessekonflikt

Sagsdato: 19. januar 2017
Sagstype: dom

Resumé:
Indklagede, advokat A, repræsenterede klager i en retssag mod et ejerskifteforsikringsselskab. Ejerskifteforsikringsselskabet var repræsenteret af Advokatvirksomhed 1. Indklagede indgik ultimo august 2014 aftale om ansættelse hos Advokatvirksomhed 1. Der blev afholdt skønsforretning september 2014 med deltagelse af indklagede på vegne af klager og indehaveren af Advokatvirksomhed 1, advokat B på vegne af ejerskifteforsikringsselskabet. Advokatnævnet fandt, at indklagede, advokat A, havde befundet sig i en interessekonflikt ved ikke at have afstået fra selv at varetage sagen, da der blev indgået aftale om ansættelse hos Advokatvirksomhed 1. Indehaveren af Advokatvirksomhed 1, advokat B, blev pålagt en sanktion for ikke straks og på en klar og utvetydig måde at have meddelt sin udtræden af sagen over for retten og sagens parter. Advokat A indbragte nævnets kendelse for domstolene. Både Københavns Byret og Østre Landsret stadfæstede nævnets kendelse.