Salær nedsat til 10 % af erstatningssum på grund af salærloft i ordrebekræftelse

Sagsdato: 27. februar 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Et advokatfirma havde i en sag om personskadeerstatning anført i ordrebekræftelsen, at egenbetaling af salær normalt ikke ville komme til at udgøre mere end 10 % af den udbetalte erstatning.

Klienten skiftede advokat, og advokatfirmaet afregnede herefter sagen og opkrævede et salær, der udgjorde mere end 50 % af den erstatning, der da var udbetalt. Advokatfirmaet gjorde bl.a. gældende, at ordrebekræftelsen måtte forstås sådan, at salærloftet kun fandt anvendelse, hvis sagen blev færdigbehandlet af advokatfirmaet.

Advokatnævnet fandt, at bestemmelsen i ordrebekræftelsen ikke var formuleret sådan, at det måtte stå klienten klart, at salærloftet på 10 % kun fandt anvendelse i de tilfælde, hvor advokaten fører sagen til ende. Det forhold, at dette angiveligt var en forudsætning for advokatfirmaet, der havde udformet ordrebekræftelsen, kunne ikke føre til, at bestemmelsen skulle fortolkes til ugunst for klienten. Salæret blev herefter nedsat til 10 % af den udbetalte erstatning.