Inkassoomkostninger

Sagsdato: 22. december 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet realitetsbehandlede en skyldners klage over inkassoomkostninger opkrævet af kreditors advokat. Inkassoomkostningerne lå inden for det maksimumbeløb, der er fastsat i bilaget til bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, og inkassoomkostninger svarede til det salærkrav, som advokaten rettede mod sin klient/kreditor. Advokatnævnet fandt, at de beskrevne arbejdsopgaver relaterede sig til inddrivelsen af fordringen, således at det var rimeligt at kræve salæret for udførelsen af opgaverne betalt som inkassoomkostninger. Nævnet fandt endvidere, henset til opgavernes karakter og omfang, at det opkrævede salær ikke kunne anses for urimeligt, og nævnet godkendte herefter salæret.