Salær for førelse af en erstatningssag var ikke urimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2

Sagsdato: 22. december 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokats salær for førelse af en erstatningssag ikke kunne anses for urimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. Nævnet udtalte bl.a., at den godtgørelse, som skadevolders forsikringsselskab efter praksis yder skadelidte til dækning af advokatomkostninger, som udgangspunkt var uden betydning ved vurderingen af, hvad der kan anses som et rimeligt salær.