Advokat havde befundet sig i en interessekonflikt i forbindelse med udfærdigelse af en overdragelsesaftale

Sagsdato: 27. juni 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat havde befundet sig i en interessekonflikt ved i forbindelse med udfærdigelsen af en overdragelsesaftale at have rådgivet to parter, der havde modsatrettede interesser, om lovligheden af en gensidig bebyrdende konkurrenceklausul. Advokaten havde således handlet i strid med god advokatskik.