I strid med god advokatskik, at indklagede ikke hurtigst muligt imødekom en anmodning fra bobestyreren

Sagsdato: 18. april 2012
Sagstype: dom

Resumé:
Østre Landsrets stadfæstede ved dom af 13. marts 2015 blev Advokatnævnets kendelse af 18. april 2012.

Landsretten fandt ligeledes, at advokaten, som var indehaver af en generalfuldmagt, havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke hurtigst muligt at imødekomme en anmodning fra bobestyreren, som havde til opgave at varetage interesserne for boet efter advokatens tidligere klient, om at udlevere en honorarfaktura, som vedrørte advokatens hævning af 23.600 kr. på klientens konto to dage før dennes død. Det var således ikke i overensstemmelse med god advokatskik, at advokaten betingede en udlevering af fakturaen af, at der blev indhentet skifterettens kendelse herom.