Manglende indsendelse af klientkontoerklæring var i strid med god advokatskik

Sagsdato: 15. december 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at indklagede ved ikke - på trods af flere påmindelser - at have indsendt klientkontoerklæring i overensstemmelse med klientkontovedtægtens bestemmelser havde overtrådt klientkontovedtægtens § 18 og derved tilsidesat god advokatskik.