Klage over kurator

Sagsdato: 3. september 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet havde kompetence til at behandle klagen over kurators generelle sagsbehandling. Klagen over kurators afgørelser, kurators overholdelse af konkurslovens regler samt kurators tidsforbrug henhørte under skifterettens kompetence.