Klage over kurators inhabilitet

Sagsdato: 29. august 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt at kurator groft havde tilsidesat god advokatskik ved i forbindelse med hvervet som kurator at bringe sig selv i en interessekonflikt, der var egnet til hos kreditorerne i konkursboet at skabe tvivl om, hvorvidt han loyalt varetog konkursboets og dermed kreditorernes interesser. Skifteretten havde truffet afgørelse om afsættelse af advokaten som kurator, idet skifteretten fandt kurator inhabil. Kendelsen var stadfæstet af landsretten.