Domstolenes prøvelse

Sagsdato: 13. november 2013
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 9/2013 - s. 36.

Skrevet af Nicolai Pii, sekretariatschef i Advokatnævnet.

I første halvår af 2013 blev der truffet endelig afgørelse af domstolene i 16 sager, hvor Advokatnævnets kendelser var blevet indbragt for retten. I fem sager blev nævnets kendelse stadfæstet. I fem sager blev sagen enten hævet af advokaten eller afvist. I tre sager tog Advokatnævnet bekræftende til genmæle over for advokatens påstand. I to sager fandt domstolene, at god advokatskik var tilsidesat, men at sanktionen skulle ændres. I én sag blev nævnets kendelse ophævet.