Advokater på samme kontor repræsenterede begge parter i en verserende digesag

Sagsdato: 16. december 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Efter en anmeldelse fra X blev Y af Kulturstyrelsen pålagt at retablere et stendige. Advokat A og B, der var kompagnoner, repræsenterede henholdsvis X og Y i sagen. I forbindelse med Y's indbetaling af et klagegebyr til advokatkontoret, blev kontoret opmærksomt på, at der hos både advokat A og advokat B var sket sagsbehandling vedrørende samme dige, og advokat B udtrådte straks herefter. Advokatnævnet fandt, at der med advokat B's indtræden i sagen for Y, opstod en interessekonflikt eller en nærliggende risiko herfor, idet advokat A allerede varetog X's interesser i samme sag. Henset til, at advokat B udtrådte af sagen for Y, straks han blev opmærksom på interessekonflikten, og idet interessekonflikten ikke umiddelbart lod sig konstatere ved et sædvanligt interessekonflikttjek, fandt nævnet, at advokat B ikke havde handlet i strid med god advokatskik i forbindelse med sagen. Advokat A blev imidlertid pålagt en bøde for overtrædelse af god advokatskik, idet han ikke udtrådte af sagen senest på det tidspunkt, hvor han blev bekendt med interessekonflikten.