Advokat besvarede ikke henvendelser fra en kollega og retten

Sagsdato: 6. september 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at besvare henvendelser fra modpartens advokat og retten. Advokatnævnet udtalte, at der som udgangspunkt ikke eksisterer en generel pligt for advokater til at besvare enhver henvendelse fra en kollega. Nævnet fandt, at indklagede havde besværliggjort og forsinket sagens behandling ved ikke besvare de breve, som han modtog fra modpartens advokat, hvori advokaten anmodede om fremsendelse af en række oplysninger samt oplysning om, hvorvidt han fortsat repræsenterede modparten. Indklagede havde ikke haft en berettiget grund til ikke at besvare disse henvendelser. Nævnet fandt endvidere, at indklagedes manglende besvarelse af rettens henvendelser havde haft en forhalende virkning på retssagens behandling.