Om retlig interesse i salærklager

Sagsdato: 25. november 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
En klient besluttede i en personskadeerstatningssag at skifte advokat. Den udtrædende advokat (Advokat A) anmodede den advokat, der overtog sagen, (Advokat B) om at drage omsorg for, at et salærkrav blev udredt af den skadevoldendes forsikringsselskab. Advokat B henledte ved afslutningen af sagen forsikringsselskabets opmærksomhed på advokat A’s faktura, som efter afregning af advokat B’s salærkrav kun for en lille dels vedkommende kunne honoreres af forsikringsselskabet. Advokat B havde ikke i den forbindelse tilsidesat god advokatskik. Advokat A havde klaget over advokat B’s salær, og advokat B havde modklaget over advokat A’s salær. Ingen af salærklagerne kunne anses for at være indgivet på vegne af klienten, hvorfor disse blev afvist på grund af manglende retlig interesse.