Overskridelse af frist for et advokatforbehold

Sagsdato: 16. november 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
I en ejendomshandel forelå et udkast til købsaftale, som blev tiltrådt af køber. Der var i denne aftale et advokatforbehold uden frist for indsigelser. Medvirkende ejendomsmægler indhentede efterfølgende købers underskrift på en ny aftale, hvor der var indsat frist for indsigelser i henhold til advokatforbeholdet. Det var ikke for Advokatnævnet godtgjort, at advokaten blev orienteret herom, eller at advokaten burde have opdaget, at der var underskrevet en ny aftale med frist for advokatforbehold, som var overskredet, da indsigelse blev relevant. Advokaten havde derfor ikke tilsidesat god advokatskik ved sin rådgivning.