Genbrug af "pistolklausul" i ejeraftale

Sagsdato: 26. juni 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat bistod i 2008 anpartshavere og partnere i Selskab Z Holding med konciperingen af en anpartshaveroverenskomst. Der var tidligere i forbindelse med stiftelsen af Selskab Z Holding udarbejdet en anpartshaveroverenskomst. Selskabet havde på daværende tidspunkt andre ejere, og anpartshaveroverenskomsten blev konciperet af en advokat fra et andet kontor end indklagede. Denne overenskomst indeholdt en såkaldt ”pistolklausul”, som anpartshaverne ønskede videreført i 2008 anpartshaveroverenskomsten. I 2014 opstod der en tvist mellem anpartshaverne, og indklagede bistod de tre anpartshavere mod den fjerde. Indklagede gjorde over for Advokatnævnet gældende, at tvisten alene vedrørte forståelsen af ”pistolklausulen”, som han ikke havde konciperet, hvorfor der ikke var noget til hinder for partsrepræsentationen. Advokatnævnet fandt, at selv om ”pistolklausulen” var videreført uden væsentlige ændringer, ændrede dette ikke ved, at når en advokat har bistået parter med stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold, må advokaten ikke efterfølgende bistå en af parterne, hvis forholdet kan have betydning for den anden part. Advokaten befandt sig således i en interessekonflikt og blev pålagt en bøde på 10.000 kr.