Aftaler om no cure-no pay og vederlæggelse med andel af udbytte

Sagsdato: 17. december 2015
Sagstype: responsa

Resumé:
Det er tilladt for en advokat at lade sit honorar falde bort, hvis sagen tabes eller ender til ugunst for klienten, ligesom det er tilladt for advokaten at forpligte sig til at kun at modtage salær, hvis klienten vinder sagen eller visse succeskriterier indfries. Det aftalt salær må blot ikke bære urimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. Derimod må en advokat efter de etiske reglers pkt. 16.2 ikke indgå honoraraftaler om vederlæggelse med en andel af det udbytte, der opnås ved gennemførelse af sagen (pactum de quota litis). Det sidstnævnte forbud er efter Responsumudvalgets opfattelse ikke i strid med konkurrencelovens § 6, jf. herved lovens § 2, stk. 2, og forbuddet, der også findes under pkt. 3.3.1 i reglerne om god advokatskik inden for Det Europæiske Fællesskab, falder efter udvalgets opfattelse også uden for forbuddet mod konkurrencebegrænsende vedtagelser i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) art. 101 (1).