Advokat havde foretaget indberetning til RKI, selvom fordringen ikke bestod

Sagsdato: 3. juni 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat groft havde tilsidesat god advokatskik ved at indberette en klager til RKI på grund af et krav om betaling af sagsomkostninger til advokatens klient, der havde været klagers modpart i en retssag. Det beroede imidlertid på en fejl, at det var blevet noteret, at klageren skyldte sagsomkostninger, idet klager faktisk havde fået medhold i sagen og var blevet tilkendt sagsomkostninger.