Om en advokats udtalelser i en tv-udsendelse

Sagsdato: 28. november 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde i en tv-udsendelse udtalt, at en revisor og hans kollega var i risiko for at medvirket til grov skattesvig. Advokatnævnet bemærkede, at advokater ikke bør afskæres muligheden for at deltage i samfundsdebatten og for at komme med deres faglige vurdering af forhold, som har samfundsmæssig relevans. Advokatnævnet fandt, at advokaten ved sin medvirken i tv-udsendelsen og ved de i denne fremsatte udtalelser ikke var gået videre, end berettigede hensyn til hans funktion i udsendelsen tilsagde. Advokaten havde således ikke tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.