Honorering af ventetid som følge af midlertidig lukning af bro på grund af storm

Sagsdato: 2. juli 2014
Sagstype: responsa

Resumé:
En advokat, der repræsenterede et forældrepar i forbindelse med klagebehandling af en sag om tvangsanbringelse, fik forlænget hjemrejsetiden fra Ankestyrelsen med 4 timer som følge af en vejrligsbetinget midlertidig lukning af Storebæltsbroen og yderligere 0,25 timer som følge af, at den ny Lillebæltsbro også var spærret med kø omkring den gamle bro til følge. Efter serviceloven finder reglerne om fri proces (retsplejelovens § 334, stk. 4) tilsvarende anvendelse. Kommunen, som skulle betale advokatens salær og godtgørelse for udlæg, ville ikke honorere den forøgede rejsetid, men kun den sædvanlige med 3,5 timer á 825 kr. + moms. Med henvisning til et notat fra Præsidenten for Østre Landsret udtalte Responsumudvalget, at advokaten også havde krav på honorering af den ekstra rejsetid. Udvalget fandt herefter ikke, at advokatens krav om et takstmæssigt salær på 6.700 kr. samt 3,5 og 7,75 timer á 825 kr. for rejsetid, i begge tilfælde med tillæg af moms, oversteg det rimelige.