Uværdig adfærd i forhold til tidligere ansat

Sagsdato: 21. november 2011
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en tvist mellem et advokatfirma og dets tidligere ansatte skulle henføres til retsplejelovens § 126, stk. 4.