Manglende ankevejledning

Sagsdato: 18. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at oplyse klienten om mulighederne for anke af byrettens dom.