Fremlæggelse af fortrolige oplysninger til brug for behandlingen af klagesag i Advokatnævnet

Sagsdato: 20. juni 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokaten ikke havde handlet i strid med god advokatskik ved i sit indlæg til sagens behandling ved nævnet at have fremlagt fortrolige oplysninger om klagers selskab. Advokatnævnet lagde herved vægt på, at advokaten må fremlægge materiale som led i sit forsvar i en klagesag, og at advokaten må indrømmes et skøn i vurderingen af, hvilke sagsakter, der synes relevante til oplysning af sagen.