Kommune havde ikke tilstrækkelig retlig interesse i at klage

Sagsdato: 10. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En kommune, der i medfør af lov om social service § 72, havde tilbudt en ung person gratis advokatbistand, havde ikke den fornødne retlige interesse i at klage over advokaten. Advokatnævnet bemærkede samtidig, at man, hvis man uden at besidde den fornødne retlige interesse i en klagesag, mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan rette henvendelse til Advokatrådet. Advokatrådet, der i medfør af retsplejelovens § 143 fører tilsyn med advokater, har kompetence til at indklage en advokat for Advokatnævnet.