Ytring om modparts svigagtige dispositioner

Sagsdato: 4. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat, der i en retssag repræsenterede en række sagsøgte investorer, havde i sin duplik bl.a. anført, at sagsøger, som var en bank, havde opnået samarbejdet med de sagsøgte på grund af vildledende og urigtige oplysninger, og at der havde været bevidst svigagtige dispositioner fra sagsøgers daglige ledelse. Advokatnævnet frifandt advokaten under henvisning til, at en advokat under en retssag har ganske vide grænser for at fremkomme med ytringer om advokatens og klientens opfattelse af sagens faktiske og retlige omstændigheder, hvis disse ytringer med rimelighed kan siges at understøtte klientens påstande om anbringender i sagen.