Advokats henvendelse som privat kreditor

Sagsdato: 24. maj 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat B, der var kreditor på et pantebrev med X som skyldner, henvendte sig direkte til X i forbindelse med opkrævning af det skyldige beløb, selvom han vidste, at denne var repræsenteret ved advokat A. Advokatnævnet lagde til grund, at advokat A havde henvendt sig som privat kreditor og ikke som advokat, hvorfor nævnet frifandt ham.