Inkassoomkostninger pålagt skyldner

Sagsdato: 26. oktober 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
A Advokatfirma forestod inddrivelse af en pantsikret fordring vedrørende en forfalden terminsydelse hos klager. Advokatnævnet fandt, at det opkrævede salær ikke kunne anses for rimeligt under hensyn til fordringens karakter og størrelse samt karakteren og omfanget af det udførte arbejde.