Salæraftale mellem parterne tilsidesat efter rpl. § 126, stk. 2.

Sagsdato: 12. december 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, uanset om der måtte være indgået en salæraftale mellem de to professionelle parter, at salæret ikke kunne anses for rimeligt, jf. rpl. § 126, stk. 2.