Advokat repræsenterede fader og datter i en afgørelse om afbrydelse af samvær med moderen

Sagsdato: 16. marts 2010
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede repræsenterede faderen i en forældremyndighedssag vedrørende to børn. Indklagede repræsenterede ligeledes faderen i et møde i Børne- og Unge Udvalget i kommunen vedrørende en formel afgørelse om afbrydelse af samvær mellem moderen og datteren. Indklagede repræsenterede endvidere datteren, der var fyldt 15 år, under sagen. Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at indklagede ved at påtage sig at repræsentere datteren ikke kom i en interessekonflikt. Indklagede blev frifundet.