Trussel om politianmeldelse

Sagsdato: 12. juni 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A, som var advokat for klagers modpart, skrev et brev til klagers advokat, hvor han opregnede 5 punkter, som klager skulle acceptere, hvis der skulle indgås forlig i sagen. Advokat A anførte i sit brev, at han ville indgive en politianmeldelse, såfremt der ikke blevet indgået forlig. Der blev ikke indgået forlig i sagen, og advokat A indgav politianmeldelse mod klager for underslæb med henblik på, at politiet kunne efterforske de af advokat A konstaterede uregelmæssigheder. Advokatnævnet fandt ikke, at advokat A ved at tilkendegive, at han ville indgive politianmeldelse, havde handlet i strid med god advokatskik, hvorfor nævnet frifandt ham.