Ytring om modpart i ankestævning

Sagsdato: 17. april 1998
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde i en ankestævning anført, at der efter afsigelse af byretsdommen var "frit slag for den indstævnte til at chikanere og lægge hindringer i vejen for appellanten". Indklagede blev frifundet, idet Advokatnævnet ikke fandt, at indklagede var gået videre end berettiget hensyn til varetagelse af sin klients interesser havde tilsagt og tilføjede, at spørgsmålet om, hvorvidt ytringerne er usande eller injurierende, henhører under domstolene.