Da betalingspåkrav var indgivet inden for 1 års fristen, var fristoverskridelsen rimeligt begrundet

Sagsdato: 29. juni 2010
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde indleveret et betalingspåkrav til retten inden udløbet af et-årsfristen, jf. retsplejelovens § 146, stk. 2, hvorfor nævnet fandt, at den pågældende fristoverskridelse var rimeligt begrundet og som følge heraf gav klager dispensation.