Debiteret salær i deponerede midler

Sagsdato: 21. november 2002
Sagstype: kendelse

Resumé:
X solgte pr. 15/5 2000 en ejendom og anmodede i denne forbindelse advokat A om assistance med udarbejdelse af købsaftale og skøde, da der ikke medvirkede ejendomsmægler. Den 27/4 2000 deponerede køber købesummen hos advokat A og erlagde samtidig et beløb til dækning af stempelomkostninger m.v. Den 28/4 2000 indfriede advokaten to pantebreve og udstedte fakturaer for sit salær. Han afregnede samtidig salærkravet i den resterende del af købesummen. Skødet blev fremsendt til tinglysning i maj og blev endeligt tinglyst i maj eller juni 2000, hvorefter advokat A afregnede sagen over for X. Advokatnævnet fandt, at advokat A havde debiteret salær af deponerede midler på et tidspunkt, hvor frigivelsesbetingelserne ikke var opfyldt.