Interessekonflikt ved udarbejdelse af testamente

Sagsdato: 11. juli 2006
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klagen vedrørte advokatens udarbejdelse af testamente til fordel for bl.a. indklagedes far. Advokatnævnet udtalte, at da indklagede havde en personlig interesse i indholdet af det testamente, som han oprettede for sin faster, og da testamentet havde et indhold, som tilgodeså indklagedes nærmeste familie på bekostning af anden familie, burde han ikke have medvirket hertil og havde i den forbindelse tilsidesat god advokatskik. Forholdet var af betydelig grovhed. Indklagede blev pålagt en bøde på 10.000 kr.