Opbevaring af sagsakter efter sagens afslutning

Sagsdato: 10. maj 2006
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde fra slutningen af 1980'erne til begyndelsen af 1990'erne ført en sag for en klient afsluttende med landsretsdom, som gav klienten medhold i sit krav. Efterfølgende forsøgte indklagede forgæves at inddrive et skyldigt salærkrav, og efter skyldnerens insolvenserklæring i 2000, afsluttede indklagede sagen. I begyndelsen af 2005 anmodede klienten indklagede om at udlevere sagsakterne, herunder særlig landsrettens dom. Dette var indklagede ikke i stand til. Advokatnævnet udtalte i kendelsen følgende: "Advokatnævnet finder, at indklagede har tilsidesat god advokatskik ved hverken at returnere det originale fundament ved sagens afslutning eller at opbevare dette, så det umiddelbart kunne udleveres på klientens forlangende." Indklagede blev pålagt en bøde på 5.000 kr.