For sent fremmøde ved hovedforhandling

Sagsdato: 22. oktober 2001
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klagen vedrørte indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen af en straffesag. Indklagede mødte under en længerevarende retssag gentagne gange for sent, trods retsformandens henstillinger. Efter at retsformanden havde gjort indklagede bekendt med, at klage ville blive indgivet, mødte indklagede på ny for sent. Advokatnævnet udtalte bl.a. følgende "Da indklagede trods rettens pålæg om rettidigt fremmøde, er mødt for sent til størstedelen af retsmøder i den omhandlende retssag, og da forsinkelserne ikke er uvæsentlige, findes indklagede at have tilsidesat god advokatskik." Indklagede blev pålagt en bøde på 5.000 kr.