Videregivelse af oplysninger til Københavns Fondsbørs

Sagsdato: 6. april 2000
Sagstype: kendelse

Resumé:
I slutningen af 1998 foretog en entreprenør omfattende opkøb af aktier i to ejendomsselskaber, hvilket gav anledning til betydelig opmærksomhed på aktiemarkedet og i medierne. Indklagede advokat modtog i den forbindelse fra sin kompagnon B, i fortrolighed oplysning om, hvilket selskab der stod bag opkøbene, idet disse blev foretaget med midler stillet til rådighed af en udenlandsk bank, over for hvilken selskabet havde afgivet garanti.

I en tv udsendelse udtalte entreprenøren, at "der ikke er danske penge her". Efter at entreprenøren og direktøren i selskabet, der stod bag opkøbene, fortsat ikke ønskede at stå frem opsagde advokat B samarbejdet med klienten. Indklagede advokat rettede herefter henvendelse til formanden for Københavns Fondsbørs' bestyrelse, til hvem han fortalte, hvilket selskab der stod bag entreprenøren. Dette førte til, at Fondsbørsens direktør rettede henvendelse til selskabets administrerende direktør, og få dage efter blev det afsløret, at de af selskabet afgivne garantier var falske.

Advokatrådet rejste sag for Advokatnævnet mod indklagede advokat for at have tilsidesat god advokatskik ved at bryde tavshedspligten, og Advokatnævnet idømte ham en bøde på 2.500 kr. Landsretten ophævede advokatnævnets afgørelse bl.a. med henvisning til entreprenørens udtalelser til offentligheden for indklagede måtte fremstå som løgnagtige, at der forelå risiko for, at entreprenøren bevidst vildledte markedet, jf. straffelovens § 296, at indklagede havde handlet i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse, jf. straffelovens § 152e, nr.2.

Højesteret, som stadfæstede landsrettens dom, tilføjede, at advokatfirmaets bistand til entreprenøren ikke havde forbindelse med retssager, at henvendelsen til formanden for Fondsbørsens bestyrelse måtte sidestilles med en anmeldelse til vedkommende myndighed, og at det måtte forventes, at Fondsbørsen ville søge forholdet afklaret ved henvendelse til selskabet, der stod bag. Højesterets flertal tiltrådte herefter, at indklagede anmeldelse til Fondsbørsen ikke efter straffelovens § 152, stk. 1, sammenholdt med § 152 e, nr. 2, var uberettiget, og den derfor heller ikke kunne anses for at være i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.