Udtræden kort tid før fristudløb

Sagsdato: 13. september 2001
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klager blev anholdt med henblik på politifremstilling i en fogedsag. Klager henvendte sig til indklagede for at søge erstatning i anledning af anholdelsen. Indklagede redegjorde i et brev til klager om sine foreløbige overvejelser og meddelte, at han nærmere ville overveje muligheden for at søge erstatning. Klager beklagede sig i brev til indklagede over langsom sagsbehandling. Ved brev meddelte indklagede, at han udtrådte af sagen og gjorde samtidig opmærksom på, at fristen for at søge erstatning udløb inden for en uge. Nævnet udtalte, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik, idet han enten burde have fremmet sagen med fornøden hurtighed - i stedet for at udtræde kort før fristens udløb - eller ved sagens modtagelse eller umiddelbart herefter at have meddelt, at han ikke var i stand hertil. Indklagede blev pålagt en bøde på 5.000 kr.