Henvendelse til tredjemand uden klientens godkendelse

Sagsdato: 7. juni 2006
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klager kontaktede advokat A med henblik på drøftelser om opstart af privat virksomhed. I brev af 28/10 2005 til klager anførte advokat A, at det af parternes møde fremgik, at opstarten af virksomhed afhang af mulighed for finansiering, idet klager havde fået afslag fra to pengeinstitutter. Advokat A anførte endvidere: ”Jeg kontaktede telefonisk direktør [D], der efter et par minutters drøftelse tilkendegav, at du var velkommen til at ringe til ham, så ville han se på det.” Advokat A anførte endvidere, at han dagen før havde returneret det udleverede materiale til klager. Klager klagede til Advokatnævnet over advokat A og gjorde gældende, at advokat A tilsidesatte god advokatskik ved at orientere D, om klagers planer om opstart af firma, hvilket han ikke havde bedt om.  Advokatnævnet fandt, at advokat A havde tilsidesat god advokatskik ved at rette henvendelse til tredjemand uden at sikre sig, at klager var indforstået hermed. Nævnet tildelte advokat A en advarsel