Videregivelse af oplysning underlagt adressebeskyttelse

Sagsdato: 9. februar 2004
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A var bobestyrer og behandlede et bo, hvori X var arving. X havde adressebeskyttelse, hvilket han havde meddelt skifteretten. Advokat A noterede i bomødereferat X's CPR-nummer, og i boopgørelsen og repartitionen noterede han X's adresse. X klagede til Advokatnævnet, der afviste klagen efter beskaffenheden og henviste til, at klager over bobestyrere henhører under skifteretten. Skifteretten klagede herefter til Advokatnævnet over advokat A's videregivelse af X's beskyttede adresse og CPR-nummer til boets arvinger. Advokatnævnet fandt, at  advokat A ikke uden nærmere forudgående aftale med X var berettiget til at videregive oplysningerne til medarvingerne på baggrund af X's oplysning om, at hans adresse og CPR-nummer var beskyttet. Nævnet tildelte advokaten en irettesættelse.