Spørgsmål om at behandle sag med fornøden hurtighed

Sagsdato: 14. maj 2007
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet lagde til grund, at indklagede i februar 2006 påtog sig K's sag mod skatteministeriet. Sagen havde på det tidspunkt allerede verseret nogen tid og var berammet til domsforhandling. Nævnet lagde også til grund, at indklagede i den forbindelse modtog sagens akter. Nævnet fandt, at indklagede havde haft den fornødne tid til at sætte sig ind i sagens akter. Indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved først umiddelbart før fristen for processkriftets indlevering udløb, og efter selv at have begæret fristforlængelse over for landsretten adskillige gange, at have meddelt, at hun ikke så sig i stand til at udarbejde et processkrift, og først på dette tidspunkt i det hele taget at have foretaget sin vurdering af sagen med krav om udtrædelse af sagen, med mindre denne blev hævet af klager. Advokatnævnet udtalte, at det følger af de advokatetiske regler, at en advokat skal varetage sin klients interesser grundigt og med den fornødne hurtighed. Advokaten skal ligeledes kun påtage sig en sag, som er afpasset af advokatens arbejdspres i øvrigt, og som på den baggrund kan behandles passende hurtigt. Indklagede blev pålagt en bøde på 5.000 kr.