Interessekonflikt ved fusion af advokatselskaber

Sagsdato: 6. oktober 2009
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat B repræsenterede en klient, men denne skiftede undervejs advokat. Modpartens advokat, indklagede, blev under sagens forløb partner på det kontor, hvor B var ansat. Dette medførte ikke, at indklagede grundet fusionen befandt sig i en interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor. Nævnet udtalte, at indklagedes fusion med B's firma ikke medførte, at indklagede under de givne omstændigheder befandt sig i en interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor.